História klubu

Športový klub obce Miloslavov vznikol ako samostatné dobrovoľné občianske združenie zaregistrovaním svojich stanov na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v roku 2005. Od jeho vzniku sa postupne kreovali štruktúry športového klubu. Riadiacim orgánom športového klubu je výkonný výbor v ktorom majú spravidla jednotlivé záujmové športové združenia zastúpenie po dvoch členov. Kontrolným orgánom športového klubu je kontrolná rada do ktorej sú spravidla delegovaní, starosta obce a predseda komisie pre kultúru a šport ako zástupcovia obce.

ŠK v súčasnej dobe zastrešuje 13 záujmovo - športových združení, ktoré sú pri svojich činnostiach samostatné a riadia sa vlastnými internými pravidlami formulovanými zväčša vo forme stanov alebo pravidiel. Výkonný výbor v rozsahu svojich právomocí nezasahuje do samotného chodu združení. Združenia si volia svojho predsedu a podpredsedu, ktorí sú spravidla aj členmi výkonného výboru.

Združenia: Futbalový oddiel seniorov, Futbalový oddiel mládeže, Združenie Priateľov Futbalu, Klub rekreačného tenisu, Tenisový klub mládeže, Klub rekreačného volejbalu, Hardcore Gym Miloslavov, Hokejový klub Miloslavov, Futbalový oddiel starých pánov, Klub rekreačného nohejbalu, Stolno-tenisový klub, Klub rekreačnej turistiky a cyklistiky,.

V súčasnej dobe športový klub združuje približne 300 členov, prevažne z radov obyvateľov obce.

Od vzniku ŠKO až po súčastnosť zaznamenávame rastúci záujem občanov o šport v našej obci ako aj ochotu podieľať sa vlastnými silami a prostriedkami na správe obecného majetku. Zaznamenaný progres je priamo podmienený pozitívnym pocitom občanov k zmyslupnosti ich konania, pocitom vytvoriť súdružnú komunitu športovcov. S radosťou v tejto komunite privítame každého športuchtivého občana obce Miloslavov a blízkeho okolia.