top of page

HISTÓRIA KLUBU

Športový klub obce Miloslavov vznikol ako samostatné dobrovoľné občianske združenie zaregistrovaním svojich stanov na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v roku 2005. Od jeho vzniku sa postupne kreovali štruktúry športového klubu. Riadiacim orgánom športového klubu je výkonný výbor v ktorom majú jednotlivé záujmové športové združenia zastúpenie po dvoch členov. Kontrolným orgánom športového klubu je kontrolná rada do ktorej sú spravidla delegovaní, starosta obce a predseda komisie pre kultúru a šport ako zástupcovia obce.

ŠK v súčasnej dobe zastrešuje 13 záujmovo - športových združení, ktoré sú pri svojich činnostiach samostatné a riadia sa vlastnými internými pravidlami formulovanými zväčša vo forme stanov alebo pravidiel. Výkonný výbor v rozsahu svojich právomocí nezasahuje do samotného chodu združení. Združenia si volia svojho predsedu a podpredsedu, ktorí sú spravidla aj členmi výkonného výboru.

Združenia: Futbalový oddiel muži - A, Futbalový oddiel detí a mládeže, Združenie Priateľov Futbalu, Klub rekreačného tenisu, Klub rekreačného volejbalu, Hardcore Gym Miloslavov, Hokejový klub Miloslavov, Nohejbalový klub Miloslavov, Stolno-tenisový klub, Klub rekreačnej turistiky a cyklistiky, Hokejbalový klub, Tenisový klub mládeže a Šípky. V súčasnej dobe športový klub združuje približne 300 členov, prevažne z radov obyvateľov obce.

Od vzniku ŠKO až po súčasnosť zaznamenávame rastúci záujem občanov o šport v našej obci, hlavne z radov detí, ako aj ochotu podieľať sa vlastnými silami a prostriedkami na správe obecného majetku. Dnes evidujeme 120 detí a 12 trénerov. Zaznamenaný progres je priamo podmienený pozitívnym pocitom občanov k zmyslupnosti ich konania a pocitom vytvoriť súdržnú komunitu športovcov.

FINANCOVANIE KLUBU

Financovanie športových aktivít všetkých družstiev je veľmi náročné, každoročne sa výška potrieb mení, preto ročný rozpočet klubu vychádza vždy z aktuálnej potreby – rozpočtov každého oddielu. Je členený na jednotlivé oddiely klubu a aj vekové kategórie, a jeho plnenie je sledované prostredníctvom ekonómky s mesačnou frekvenciou. Účtovníctvo je ročne auditované. Financie potrebné na bezproblémový chod klubu zabezpečujeme pomocou sponzorov, podporovateľov, z príspevku obce Miloslavov, prostredníctvom darcov 2% dane z príjmu, zo vstupného a z členských príspevkov.

 

Pre naplnenie smelých plánov a cieľov je potrebná širšia podpora z oblasti podnikateľského prostredia a občanov obce Miloslavov a širšieho okolia. Rozšírenie portfólia podporovateľov a priaznivcov Miloslavovského futbalu je základom úspechu celého projektu.

bottom of page